polski (Polska) English (United States)

Instytut Optyki Stosowanej Instytut Optyki Stosowanej

 

 

Instytut jest państwową jednostką badawczo-rozwojową o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie optyki stosowanej i optoelektroniki. Od ponad 60 lat nasze usługi i urządzenia trafiają do różnych gałęzi przemysłu oraz laboratoriów naukowych, badawczych i analitycznych w Polsce. Wśród naszych krajowych klientów wymienić należy przemysł chemiczny, motoryzacyjny, maszynowy, elektroniczny, telekomunikacyjny, lotniczy, cukrowniczy, medyczny, optyczny, włókienniczy, zbrojeniowy, górnictwo, wojsko i policję. Nasze systemy i urządzenia pracują także w laboratoriach medycznych, kryminalistycznych, kontroli jakości, laboratoriach szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych.

 

W zakresie działania Instytutu leżą usługi naukowo-badawcze i badawczo-techniczne obejmujące:

 • opracowywanie nowych metod obserwacyjnych i pomiarowych w obszarze optyki oraz optoelektroniki 

 • opracowywanie konstrukcji i technologii urządzeń optycznych i optoelektronicznych oraz procesy wytwarzania elementów i układów optycznych 

 • wytwarzanie unikatowych urządzeń optycznych i optoelektronicznych

 • ocenę jakości wyrobów oraz ekspertyzy z dziedziny optyki i optoelektroniki

 • organizowanie konferencji i kursów szkoleniowych z dziedziny zastosowań optyki i optoelektroniki oraz udział w organizowaniu kształcenia i doskonalenia specjalistów

 • opracowywanie oraz udostępnianie informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej oraz prace normalizacyjne

 • współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi ośrodkami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi

 

Współpraca B+R z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi prowadzona jest w zakresie:

 • udziału we wspólnych projektach badawczych, celowych, programach badawczych Unii Europejskiej i innych,

 • uczestnictwa w projektowaniu, produkcji i testowaniu elementów i urządzeń modelowych i prototypowych,

 • współpracy w opracowaniu nowych technologii wykorzystujących techniki optyczne i optoelektroniczne (w tym pomiarowe),

 • udostępnienia wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych (z fachową obsługą) do prac w obszarze optyki i optoelektroniki,

 • prowadzenia specjalistycznych szkoleń i seminariów z wykorzystaniem aparatury i laboratoriów badawczych oraz organizacji konferencji naukowych.

 

W szczególności proponujemy współpracę B+R w następujących dziedzinach:

 • mikroskopia, interferometria, dyfraktometria,

 • holografia, optyka dyfrakcyjna, optyka gradientowa,

 • optyka światłowodowa, analiza i przetwarzanie obrazów,

 • specjalistyczne optyczne techniki pomiarowe.

 

W ostatnim czasie prowadzono szereg różnych prac np.:

 • Projekt DIGITEX pt. ”Technologie nakładania pokryć na wielofunkcyjne, tekstylne materiały ochronne metodą programowanego druku cyfrowego”, wykonywany w ramach 6 Programu Ramowego UE, zakończył się w 2010 r.;

 • LionTex – „Innowacyjny przemysłowy proces druku obrazów lentikularnych bezpośrednio na materiałach tekstylnych przy pomocy druku cyfrowego na odzieży ochronnej” wykonywany w ramach 7 Programu Ramowego UE;

 • "Bezzałogowy, naziemny pojazd taktyczny" – projekt UE z zakresu bezpieczeństwa, realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum koordynowanego przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, zakres prac: przygotowanie założeń do systemu obserwacji rozpoznawania terenu;

 • Projekt badawczo rozwojowy: „Pomiar przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

 • Szerokopasmowy opto-elektroniczny system analizy impulsowych sygnałów w.cz. Do wykrywania potencjalnych zagrożeń w radiolokacji i telekomunikacji” realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji;

 • Odbiornik akustooptyczny OAO-12 z zestawem podzespołów do celów serwisowych. Oprogramowanie pomiaru danych widmowych i czasowych z odbiornika OAO-12 oraz współpracy z torem wąskopasmowym do implementacji na komputerze VG6” projekt realizowany na zlecenie Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji;

 • Wykonanie obiektywu w odległości roboczej 320 mm oraz systemy oświetlenia monochromatycznego” dla Instytutu Odlewnictwa;

 • Interaktywna metoda macierzowa do analizy i budowy układów optycznych, w tym zmiennych o rozbudowanych składnikach” – projekt badawczy na zlecenie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

 

Projekty w ramach działania 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 • Znaki drogowe o zmiennej treści;

 • Urządzenie do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej;

 • Rotacyjne źródło helowej plazmy mikrofalowej do spektrometrii optycznej i spektrometrii mas;

 • Interferometr ze zmienną długością fali;

 • Urządzenie do wykrywania i analizy sygnałów RF;

 • Atermizacja optyki termowizyjnej