polski (Polska) English (United States)

Projekt Projekt

 „PLATFORMA INFORMATYCZNA BAZ DANYCH 

DLA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH”

Nr projektu: POIG.02.03.02-00-022/09

 

 

Program wsparcia:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Priorytet 2.

„Infrastruktura sfery B+R”,

Działanie 2.3.

„Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”,

Poddziałanie 2.3.2.

„Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej”.

 

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

(finansowanie UE – 85%)

 

Okres realizacji projektu:

39 miesięcy

(październik 2009 – grudzień 2012)

 

 

Geneza i cele projektu

 

Idea projektu „Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych” opierała się na wnioskach z wieloletnich doświadczeń Centrum Zaawansowanych Technologii TECHNOLOGY PARTNERS w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z doświadczeń ze współpracy z firmami przemysłowymi (AIRBUS, SOLVAY).

Celem Projektu było stworzenie narzędzia, umożliwiającego osiągnięcie synergii konsorcjum naukowo-badawczego poprzez wspólne wykorzystanie komplementarnych zasobów wiedzy, wyposażenia i zasobów organizacyjnych. Oznaczało to opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego i informacyjnego, zwiększającego efektywność procesów B+R oraz wspomagającego pozyskiwanie partnerów przemysłowych i naukowych.

 

Koncepcja Open Innovation i inicjatywy na rzecz transferu technologii wskazują na konsorcja sieciowe jako główne miejsca powstawania nowych technologii / innowacji, oraz potwierdzają konieczność właściwej komunikacji między partnerami naukowymi i przemysłowymi w każdej fazie procesu badawczego. Relacje bez wsparcia systemowego nie są efektywne, m.in. wskutek występowania różnic między partnerami naukowymi w poziomie wiedzy naukowej, kultury organizacyjnej i zarządzania. Projekt miał na celu zmianę tego stanu. Żaden z dostępnych na rynku systemów zarządzania wiedzą nie spełniał postawionych wymagań, co uzasadniało opracowanie i wdrożenie systemu dedykowanego.

 

Realizacja projektu ukierunkowana była na eliminację barier utrudniających współpracę naukowców i jednostek badawczych podczas planowania i realizacji projektów badawczych oraz wyposażenie jednostek badawczych w narzędzia umożliwiające zdynamizowanie współpracy z przemysłem zgodnie z koncepcją „Open Innovation”. Stworzona platforma współpracy w dużym stopniu usprawnia zarządzanie procesami B+R o wysokim stopniu złożoności.

 

Etapy prac projektowych

 

Projekt obejmował realizację prac w 3 głównych etapach (pakietach zadaniowych):

PZ1   Wykonanie projektu Platformy Informatycznej (którego wynikiem był ostateczny projekt Platformy)

PZ2   Budowa i uruchomienie Platformy (których wynikiem była funkcjonująca, przetestowana Platforma Informatyczna, zainstalowana na odpowiedniej infrastrukturze technicznej)

PZ3   Implementacja modelu wdrożenia w instytutach i przygotowanie pięcioletniej trwałości projektu w ramach organizacji (których wynikiem było pełne wdrożenie Platformy u Partnerów Projektu)

 

Wyniki projektu

 

Opracowany system Platformy różni się jakościowo od istniejących systemów dokumentacyjnych i bibliotecznych zakresem obiektów i procesów badawczych, o których gromadzi się informacje, oraz możliwością głębokiego zintegrowanego wyszukiwania informacji zarówno o charakterze dokumentacyjnym, jak i faktograficznym. System daje także możliwość zarządzania informacjami pełnotekstowymi i wizualnymi.

 

Struktura platformy obejmuje następujące kluczowe elementy:

  • bazy danych zawierające w szczególności: cząstkowe i finalne wyniki prac badawczych Partnerów Projektu, informacje o zasobach infrastruktury technicznej, informacje o zasobach ludzkich, bazy wiedzy naukowej;
  • wewnętrzny portal roboczy, indywidualnie dla każdego partnera projektu, w ramach którego użytkownicy portalu (pracownicy instytutu) realizują bieżące prace;
  • zewnętrzną platformę informacyjną, wspierającą obieg informacji między partnerami projektu, w ramach której partnerzy mogą zamieszczać informacje dostępne dla pozostałych partnerów i w ramach której tworzone mogą być grupy zadaniowe, realizujące prace w ramach wspólnych projektów;
  • publiczny portal informacyjny, skierowany do innych jednostek, sieci naukowych i partnerów przemysłowych, ułatwiający pozyskiwanie zleceń badawczych i partnerów do realizacji wspólnych projektów.

 

Stworzony system umożliwia poprawę konkurencyjności współpracujących w układzie sieciowym instytutów naukowych poprzez:

  • Konsolidację zasobów wiedzy, ludzkich, infrastrukturalnych i osiągnięcie dzięki temu synergii - korzyści skali;
  • Usprawnienie komunikacji i zapewnienie szybkiego dostępu do odpowiedniej jakości informacji, zarówno wewnątrz konsorcjum realizującego Projekt, jak i dla zewnętrznych potencjalnych partnerów przemysłowych i naukowych;
  • Usprawnienie realizacji projektów badawczo-rozwojowych i podniesienie ich poziomu i jakości, dzięki stworzeniu wspólnego środowiska do zarządzania nimi;
  • Zniwelowanie lub zlikwidowanie różnic między jednostkami badawczymi w stopniu zrozumienia i stosowania procesów zarządzania badaniami oraz best practices;
  • Wzmocnienie wizerunku Partnerów Projektu.